Kompleks Wersja Polska

Regulamin sprzedaży i korzystania z Voucherów Kompleksu Małe Dolomity

1) Informacje wstępne.

a) Niniejszy regulamin określa warunki wydawania, oraz sposób korzystania z Voucherów.

2) Definicje.

a) Voucher – voucher pobytowy wydany na okaziciela, sprzedawany w sklepie internetowym www.sklepgorski.pl, określa zasady pobytu w wybranym pakiecie, dla określonej ilości osób w Kompleksie Małe Dolomity.
b) Nabywca - osoba fizyczna dokonująca zakupu Vouchera.
c) Posiadacz - osoba realizująca Voucher.
d) Sklep internetowy - strona internetowa, na której oferowane są do sprzedaży Towary oraz Vouchery, działający w domenie www.sklepgorski.pl
e) Małe Dolomity – kompleks połączonych ze sobą: gospodarstwa agroturystycznego, glampingu, campingu i pola biwakowego położonych: 42-421 Hucisko, ul. Skalny Widok 4d.
f) Bilecik – karteczka dołączana do niektórych pakietów pobytowych, umieszczana na prośbę Nabywcy w pokoju Posiadacza w dniu jego zameldowania. Treść tekstu ustala Nabywca, zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

3) Warunki ogólne.

a) Wydawca oferuje do nabycia w Sklepie internetowym www.sklepgorski.pl Vouchery o wartości 600 zł, 740 zł i 1320 zł brutto. Za każdy Voucher Nabywca płaci odpowiednią wartość nominalną Bonu.
b) Wartość Voucherów, przypisane im pakiety pobytowe oraz ich wzory opublikowane są na stronie internetowej www.sklepgorski.pl. oraz www.maledolomity.pl
c) Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy Vouchera środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Vouchera.
d) Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Vouchera drogą elektroniczną i do przyjęcia płatności za określony pakiet pobytowy zrealizowany w Małych Dolomitach.
e) Voucher może być realizowany wyłącznie w Małych Dolomitach.
f) Voucher może być wykorzystany jednorazowo bez możliwości podziału.
g) Voucher nie podlega wymianie na środki pieniężne (w całości lub w części) oraz nie podlega zwrotowi.
h) Rezygnacja w trakcie realizacji pakietu pobytowego przez Posiadacza nie stanowi podstawy do zwrotu całości lub części środków pieniężnych.
i) Wydanie Vouchera nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Dokument sprzedaży wydawany jest w momencie realizacji Vouchera, czyli pobytu w Małych Dolomitach.
j) Nabywca wraz z otrzymaniem Vouchera oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
k) Szczegółowe zasady pobytu określa Regulamin Małych Dolomitów dostępny na www.maledolomity.pl

4) Ważność Vouchera.

a) Okres ważności Vouchera wynosi 1 rok od dnia jego sprzedaży, zgodnie z datą widniejącą na Voucherze. Niewykorzystanie Vouchera w terminie na nim wskazanym, jest równoznaczne z utratą ważności Vouchera i nie stanowi podstawy do wystąpienia przez Posiadacza wobec Wydawcy z roszczeniami w tym zakresie.
b) Data ważności Voucherów nie ulega przedłużeniu.
c) Vouchery nie łączą się z innymi promocjami. Nie mogą być realizowane w okresach świątecznych, długich weekendów i podczas ofert specjalnych.
d) Termin realizacji Vouchera (rezerwacja pobytu) powinna być pisemnie (mailowo) ustalona z Kompleksem Małe Dolomity (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).
e) Małe Dolomity nie gwarantują dostępności wybranych usług/pakietów pobytowych w okresie wskazanym przez Nabywcę/Posiadacza.
f) W przypadku pakietów pobytu na glampingu Małe Dolomity zastrzegają ich realizację jedynie w okresie ich dostępności, tj. w sezonie letnim (precyzyjne daty ustalane są różnie w poszczególnych latach).
g) Wydawca nie odpowiada za zagubienie lub uszkodzenie Vouchera. W takich wypadkach duplikaty nie będą wydawane.
h) Po dokonaniu rezerwacji terminu przez Posiadacza, nie może on być już zmieniany.

5) Realizacja Vouchera.

a) Posiadacz jest zobowiązany do zapłaty kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy wartością vouchera a ostateczną kwotą rozliczenia gotówką lub kartą płatniczą.
b) Małe Dolomity mogą odmówić zrealizowania Vouchera, gdy:
i) Upłynął termin ważności Vouchera.
ii) Uszkodzenie Vouchera uniemożliwia odczytanie danych zapisanych na Voucherze.
iii) Istnieją podstawy do poddania w wątpliwość autentyczności Vouchera.
iv) Nie dokonano wcześniejszej rezerwacji pobytu.
v) Posiadacz dokonał wcześniej rezerwacji innego terminu, ale go odwołał z przyczyn niezależnych od Małych Dolomitów.
vi) Obłożenie w Małych Dolomitach jest wysokie lub jest brak wolnych pokoi.
vii) Nastąpiły nieprzewidziane warunki, które uniemożliwiają Małym Dolomitom realizację usługi (np. pożar, atak terrorystyczny, itp.)
c) Tekst na personalizowanym bileciku nie może przekraczać 180 znaków i zawierać reklam, wyrażeń wulgarnych, ogólnie uznawanych za obraźliwe, treści szokujących, dyskryminujących czy promujących przemoc.
d) Treść na personalizowane bileciki powinna być przekazana Małym Dolomitom drogą mailową (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) najpóźniej na 48h przed zameldowaniem Posiadacza Vouchera. Małe Dolomity potwierdzą mailowo otrzymanie i realizację zamówienia na bilecik.
e) Nieprzekazanie treści na bilecik nie wpływa na realizację Vouchera.
f) Brak wydrukowanego bilecika lub błędna treść, nie wynikające z winy Małych Dolomitów nie wpływa na realizację Vouchera i nie jest podstawą do reklamacji, w szczególności zwrotu kosztów.

6) Reklamacje.

a) Wszelkie nieprawidłowości oraz błędy w treści, zasadach i danych na Voucherze należy zgłosić na wskazany przez Małe Dolomity adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w przeciągu trzech dni od dnia otrzymania Vouchera przez Nabywcę.

7) Postanowienia końcowe.

a) Nabywca jest zobowiązany do poinformowania Posiadacza o warunkach realizacji Vouchera.
b) Zakup Vouchera przez Nabywcę oraz jego przedstawienie do realizacji przez Posiadacza jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu przez Nabywcę i Posiadacza.
c) Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w Sklepie internetowym na stronie www.sklepgorski.pl.
d) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw.
e) Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle stosowania niniejszego Regulaminu jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
f) Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Sprzedawcę, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu internetowego i dotyczyć będą Voucherów zakupionych po wejściu w życie zmian Regulamin.

1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.

2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

3. Operator serwisu (Pro-IT Ireneusz Gosztyła, 42-421 Hucisko, ul. skalny Widok 4D) jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.

4. Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:

  • dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
  • przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
  • możliwości logowania do serwisu;
  • utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.

5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) - sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.
7. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.
8. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.
9. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.
10. Bardziej szczegółowe informacje na temat plików (cookies) dostępne są na stronie ciasteczka.org.pl

Ogólne zasady Kompleksu Małe Dolomity.

Uprzejmie informujemy, iż podanie kompletnych danych osobowych znacznie uprości Państwa proces zameldowania.

1. Doba noclegowa trwa od godziny 14:00 w dniu zameldowania do 11:00 w dniu wymeldowania.

2. Gość przyjmuje odpowiedzialność solidarną za wszystkie usługi świadczone do momentu całkowitego uregulowania rachunków.

3. Gość ponosi odpowiedzialność za wszelkie straty lub szkody w pokojach i na terenie Kompleksu Małe Dolomity spowodowane przez niego samego, swoich gości lub osoby za które jest odpowiedzialny, w szczególności osoby zameldowane wspólnie z Gościem.

4. Kierownictwo hotelu nie odpowiada za rzeczy osobiste i kosztowności, takie jak pieniądze, biżuteria lub inne kosztowności pozostawione przez gości w pokojach i na terenie Kompleksu Małe Dolomity

5. Recepcja Kompleksu Małe Dolomity dostępna jest w godzinach 08.00-20.00.

6. Niezależnie od instrukcji dotyczących opłat przyjmuję do wiadomości, że osobiście odpowiadam za uiszczenie wszystkich opłat poniesionych przeze mnie podczas pobytu.

Kompleks Małe Dolomity.

 

Galerie Kompleks:

{os-gal-1}

Galerie Glamping:

{os-gal-4}

Jurajskie zamki - blog:

{os-gal-7}

Nasza Jura - blog:

{os-gal-8}

Zapraszamy także na Filmy

 

Nasza różnorodna oferta pozwoli dopasować Ci pokój do swoich oczekiwań

Facebook