Kompleks Małe Dolomity

REGULAMIN KOMPLEKSU MAŁE DOLOMITY

Prosimy o zapoznanie się z kilkoma zasadami panującymi w naszym obiekcie, pozwoli to bowiem nam zapewnić Państwu odpowiedni poziom pobytu i skoncentrować się na zapewnieniu Państwu komfortowego i miłego wypoczynku.

1. Małe Dolomity prowadzą działalność w zakresie usług noclegowych, gastronomicznych.

2. Klienci Małych Dolomitów korzystający z usług kompleksu zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb pracowników obiektu.

3. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania przez klientów Małych Dolomitów zawartych w regulaminie zasad oraz zarządzeń.

4. Opłaty za zakwaterowanie w Małych Dolomitach oraz wyżywienie określa „Cennik usług Małych Dolomitów” dostępny na naszej stronie internetowej.

5. Posiłki wydawane są o stałych godzinach w Sali mieszczącej się na parterze budynku głów nego. Zmiany godzin wydawania posiłków mogą być dokonane za zgodą właściciela i po wcześniejszym uzgodnieniu tego z nim. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany godzin podania posiłków (w uzasadnionych wypadkach, np. brak wody w obiekcie, brak prądu, czy gazu).

6. Godziny wydawania posiłków:
- śniadanie – pon. – pt.: 7:30 – 10:00, sob. – niedz.: 8:00 – 10:00
- obiad – 13:00 i 14:00
- kolacja – 18:00 i 19:00

7. Należność za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu przy meldowaniu Gości. Prosimy o dotrzymanie tego obowiązku.

8. Klienci Małych Dolomitów zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe u naszego pracownika. W celu potwierdzenia tożsamości, klient ma obowiązek okazać się dokumentem z fotografią (Ust. z 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz.U. z 2001 nr 87 poz.960).

9. W Małych Dolomitach obowiązuje doba hotelowa od godz.14.00 w dniu przyjazdu do godz.11.00 w dniu wyjazdu.

10. Wjazd i parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscach wyznaczonych do tego celu. Parking dla Gości jest bezpłatny, niestrzeżony. Właściciel terenu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.

11. Zwierzęta (w tym także psy) mogą przebywać na terenie Małych Dolomitów po uzgodnieniu z właścicielami obiektu. Wyjątek stanowią namioty glampingowe, gdzie obowiązuje całkowity zakaz przebywania zwierząt.

12. Klient Małych Dolomitów przywożący ze sobą psa lub inne zwierzę domowe obowiązany jest zachować wszelkie środki bezpieczeństwa, ażeby zwierzę nie zagrażało innym wczasowiczom bądź pracownikom pensjonatu, w szczególności zwierzę powinno być prowadzone na smyczy i mieć założony kaganiec. Pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez zwierzę ponosi jego właściciel bądź osoba, pod której opieką pozostaje ono w Małych Dolomitach.

13. Za pobyt zwierząt w Małych Dolomitach pobiera się opłatę w wysokości określonej przez „Cennik usług Małych Dolomitów”.

14. Nie odpowiadamy za pozostawione w pokoju noclegowym (namiocie glampingowym, domku, apartamencie) mienie klienta.

15. W Małych Dolomitach obowiązuje cisza nocna trwająca w godzinach 22.00 – 6.00.

16. Klient może organizować uroczystości okazjonalne w wynajmowanym pokoju (namiocie glampingowym, domku, apartamencie) tylko po uprzednim uzyskaniu zgody kierownictwa pensjonatu i w granicach czasowych określonych tą zgodą.

17. Gość ponosi pełną odpowiedzialności materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych (również za zgubienie kompletu kluczy) pensjonatu powstałe z jego winy lub winy odwiedzających gości. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu pokoju (namiocie glampingowym, domku, apartamencie) po wcześniejszej konsultacji z najemcami zostaną oni obciążeni kosztami naprawy lub wymiany na nowe.

18. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa w pokojach (namiocie glampingowym, domku, apartamencie) nie wolno używać grzałek, kuchenek mikrofalowych, grzejników, urządzeń gazowych, przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących stałego wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.

19. Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja terminu i pokoju (namiotu glampingowego, domku, apartamentu). Nie gwarantujemy zapewnienia zakwaterowania osobom nie posiadającym rezerwacji. W przypadku wcześniejszej rezerwacji stosuje się uprzednią wpłatę zadatku w wysokości od 30 do 100 % wartości zamówienia.

20. Zadatek przepada w całości w przypadku odwołania przez klienta rezerwacji pobytowej – chyba że zostało to ustalone na piśmie inaczej z właścicielem obiektu. Jednocześnie informujemy, że w przypadku skrócenia pobytu po dokonaniu meldunku nie dokonujemy zwrotów.

21. Przy organizacji większych imprez, jak np. pobyt grup firmowych, kursokonferencji, uroczystości rodzinnych wymagane jest uprzednie uzgodnienie warunków i zasad pobytu. Uzgodnienie takie może być zawarte w formie pisemnej papierowej lub mailowej.

22. Na terenie Małych Dolomitów zabronione jest:

- zakłócanie spokoju, Np. wykonywanie lub odtwarzanie głośnej muzyki bez zgody kierownictwa,
- zapraszanie i przyjmowanie gości (osób nie będących klientami pensjonatu) w pokojach (namiocie glampingowym, domku, apartamencie) bez zgody kierownictwa
- zachowanie gości i osób korzystających z usług ośrodka nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych osób, kierownictwo oraz pracownicy mogą odmówić bowiem dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
- zachowanie powszechnie uznawane za nieprzyzwoite,
- palenie tytoniu, wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych na terenie obiektu poza miejscami do tego wyznaczonymi.

23. Za nieprzestrzeganie zakazu palenia (jakichkolwiek wyrobów tytoniowych i e-papierosów) w budynkach i namiotach glampingowych pobierana jest dodatkowa opłata w wysokości 500 zł (koszty dodatkowego sprzątania i ozonowania pomieszczeń). W przypadku uruchomienia czujników dymu może zostać doliczona dodatkowa opłata (koszt nieuzasadnionej interwencji Straży Pożarnej).

24. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom: - będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających, - które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny.

25. Za dzieci przebywające na terenie kompleksu całkowitą odpowiedzialność ponoszą ich rodzice lub opiekunowie. Dotyczy to nie tylko budynków, ale także całej infrastruktury i wszelkich terenów należących do Małych Dolomitów.

26. Dzieci nie mogą pozostawać na terenie Małych Dolomitów bez opieki osób dorosłych (rodziców lub opiekunów).

27. Za szkody spowodowane przez dzieci ponoszą odpowiedzialność ich rodzice i/lub opiekunowie.

28. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia Małych Dolomitów bez zwrotów kosztów.

29. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa mogą być odesłane na jego koszt na wskazany adres. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji przedmioty te będą przechowane nie dłużej niż 30 dni.

30. W przypadku zastrzeżeń, reklamacji dotyczących co do jakości usług, gość proszony jest o zgłoszenie ich nie później niż dobę od momentu meldunku, reklamacje składane w dniu wykwaterowania nie będą rozpatrywane. Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane z przyczyn od nas niezależnych np. przerwy w dostawie prądu czy wody.

31. Kompleks Małe Dolomity nie odpowiada za niezrealizowane usługi powstałe z przyczyn od niego niezależnych (klęski żywiołowe, ataki terrorystyczne itd.)

32. Opłaty za posiłki zamówione a niewykorzystane przez i z winy gościa nie są zwracane.

33. Regulamin Małych Dolomitów i usług gastronomicznych podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.maledolomity.pl oraz w pokojach gościnnych i w recepcji podczas meldowania.

34. Regulamin niniejszy zatwierdzony został przez właścicieli i pracowników kompleksu i obowiązuje od dnia 01.01.2019 r.

Kompleks Małe Dolomity

Nasza różnorodna oferta pozwoli dopasować Ci pokój do swoich oczekiwań

Facebook