REGULAMIN KO0MPLEKSU
MAŁE DOLOMITY

Male Dolomity weranda 1Prosimy o zapoznanie się z kilkoma zasadami panującymi w naszym obiekcie, pozwoli to bowiem obu stronom uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, a nam skoncentrować się na zapewnieniu Państwu komfortowego i miłego wypoczynku.

1. Małe Dolomity prowadzą działalność w zakresie usług noclegowych, gastronomicznych.
2. Klienci Małych Dolomitów korzystający z usług kompleksu zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb pracowników obiektu.
3. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania przez klientów Małych Dolomitów zawartych w regulaminie zasad oraz zarządzeń.
4. Opłaty za zakwaterowanie w Małych Dolomitach oraz wyżywienie określa „Cennik usług Małych Dolomitów” stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu.
5. Posiłki wydawane są o stałych godzinach w Sali mieszczącej się na parterze budynku. Zmiany godzin wydawania posiłków mogą być dokonane za zgodą właściciela i po wcześniejszym uzgodnieniu tego z nim. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany godzin podania posiłków (w uzasadnionych wypadkach, np. brak wody w obiekcie, brak prądu, czy gazu).
6. Godziny wydawania posiłków:
- śniadanie – 9:00
- obiad – 14:00
- kolacja – 19:00
7. Należność za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu, zgodnie z ustalonym przez Państwa terminem, najpóźniej jednak w dniu następnym do godziny 12.00. Prosimy o dotrzymanie tego obowiązku.
8. Klienci Małych Dolomitów zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe u naszego pracownika. W celu potwierdzenia tożsamości, klient ma obowiązek okazać się dokumentem z fotografią (Ust. z 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz.U. z 2001 nr 87 poz.960).
9. W Małych Dolomitach obowiązuje doba hotelowa od godz.14.00 w dniu przyjazdu do godz.11.00 w dniu wyjazdu.
10. Wjazd i parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscach wyznaczonych do tego celu. Parking jest bezpłatny, niestrzeżony. Właściciel terenu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.
11. Klient Małych Dolomitów przywożący ze sobą psa lub inne zwierzę domowe obowiązany jest zachować wszelkie środki bezpieczeństwa, ażeby zwierzę nie zagrażało innym wczasowiczom bądź pracownikom pensjonatu, w szczególności zwierzę powinno być prowadzone na smyczy i mieć założony kaganiec. Pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez zwierzę ponosi jego właściciel bądź osoba, pod której opieką pozostaje ono w Małych Dolomitach.
12. Za pobyt psa w Małych Dolomitach pobiera się opłatę w wysokości określonej przez „Cennik usług Małych Dolomitów”. Pobyt innych zwierząt niż psy należy uzgodnić z pracownikiem obiektu.
13. Informujemy, że nie odpowiadamy za pozostawione w pokoju noclegowym mienie klienta.
Male Dolomity weranda 214. W Małych Dolomitach obowiązuje cisza nocna trwająca w godzinach 22.00 – 6.00. Każdy z Państwa otrzymuje wraz z kluczem do pokoju również klucz do drzwi Sali kominkowej, prosimy o zamykanie ich za sobą podczas trwania ciszy nocnej.
15. Klient może organizować uroczystości okazjonalne w wynajmowanym pokoju tylko po uprzednim uzyskaniu zgody kierownictwa pensjonatu i w granicach czasowych określonych tą zgodą.
16. Gość ponosi pełną odpowiedzialności materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych (również za zgubienie kompletu kluczy) pensjonatu powstałe z jego winy lub winy odwiedzających. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu pokoju po wcześniejszej konsultacji z najemcami zostaną oni obciążeni kosztami naprawy.
17. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa w pokojach nie wolno używać grzałek, kuchenek mikrofalowych, grzejników, urządzeń gazowych, przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących stałego wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
18. Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja terminu i pokoju. Nie gwarantujemy zapewnienia zakwaterowania osobom nie posiadającym rezerwacji. W przypadku wcześniejszej rezerwacji stosuje się uprzednią wpłatę zaliczki w wysokości 50% ogólnej kwoty zamówienia.
19. Zaliczka zwracana jest w całości w przypadku, gdy nie dojdzie do realizacji usługi z winy obiektu
20. Zaliczka przepada w całości w przypadku odwołania przez klienta rezerwacji pobytowej – chyba że zostało to ustalone na piśmie inaczej z właścicielem obiektu. Jednocześnie informujemy, że w przypadku skrócenia pobytu po dokonaniu meldunku nie dokonujemy zwrotów.
21. Przy organizacji większych imprez, jak np. pobyt grup zakładowych , kursokonferencji, wymagane jest uprzednie zawarcie umowy określającej szczegóły zamówionej usługi. Pobyt dla grup zorganizowanych wyceniany jest indywidualnie.
22. W obiekcie zabronione jest:
- zakłócanie spokoju, Np. wykonywanie lub odtwarzanie głośnej muzyki bez zgody kierownictwa,
- zapraszanie i przyjmowanie gości (osób nie będących klientami pensjonatu) w pokojach bez zgody kierownictwa
- zachowanie gości i osób korzystających z usług ośrodka nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości, kierownictwo oraz pracownicy mogą odmówić bowiem dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
- zachowanie powszechnie uznawane za nieprzyzwoite,
- palenie tytoniu na terenie obiektu
23. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom:
- będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających,
- które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny .
24. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia pensjonatu bez zwrotów kosztów.
25. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa będą odesłane na jego koszt na wskazany adres. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji przedmioty te przechowane zostaną przez miesiąc , a następnie zniszczone.
26. W przypadku zastrzeżeń, reklamacji dotyczących co do jakości usług, gość proszony jest o zgłoszenie ich nie później niż dobę od momentu meldunku, reklamacje składane w dniu wykwaterowania nie będą rozpatrywane. Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane z przyczyn od nas nie zależnych Np. przerwy w dostawie prądu czy wody.
27. Regulamin Małych Dolomitów i usług gastronomicznych podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.maledolomity.pl oraz w pokojach gościnnych.
28. Regulamin niniejszy zatwierdzony został przez właścicieli i pracowników kompleksu i obowiązuje od dnia 7-go kwietnia 2016 r.